توافقی سئو وب سایت چیست؟ تهران

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
 • موقعیت: تهران, تهران, ايران

تاریخچه سئو وب سایت (SEO)
بازاریابی درگذشته به روشهای ساده ای انجام میشدشایدبهترین راه برای تبلیغ یک نوع کالا ویاخدمات نصب تابلوبود ومعمولاهم نتیجه بخش بود.امروزه باافزایش رقبانیازداریم تاازروشهای بهتروبروزبرای جذب کاربراستفاده نماییم.دردنیای امروز، وب واینترنت تحولی بسیاربزرگی درزمینه ارتباطات ایجادکرده ودرواقع شبکه های اجتماعی و وب سایت هاهمان نقش فروشگاه رادارند وکاربران وب سایت شمانقش مشتری راایفا میکنندبه این ترتیب شماباایجاد یک وب سایت و سئو (SEO)کردن آن می توانیدمحصول ویاخدمات خودرادردورترین نقاط جهان معرفی نمایید.

اهمیت سئو (SEO) در موتورهای جستجوگر
طبیعتا هر کسی دوست داردکه کاربران وب سایتش هرروز افزایش یابداما چگونه این اتفاق می افتد؟پاسخ بسیارساده ای است که شما نیازداریدتا وب سایت شمادرمعرض دیدعموم مردم قراربگیرد.هر چه اصول سئو (SEO)بهتررعایت شده باشدبازدید کاربران وب سایت شما هم قطعابیشترمیشودواحتمال پیشرفت وب سایت شمابالاتر میرود.

اهمیت سئو (SEO)در وب سایت وردپرس
این که وب سایت شمادربالاترین نتایج موتورهای جستجوگر قراربگیردبسیارارزشمنداست چراکه شما وب سایت خودرادرمعرض دید هزاران کاربرقرارداده اید که روزانه در موتورهای جستجوگر به خصوص گوگل جستجو میکنندوبدنبال محصولات ویاخدمات مورد نیازخودهستندباتوجه به این که کاربرانی که ازطریق جستجوی کلمات کلیدی به وب سایت شماواردمیشوندمیتواند گفت همان ترفیک هدف مند است،امکان جذب وتبدیل بازدید کنندگان به مشتری وب سایت شمابسیاربالامیرود.رسیدن به نتایج برتر گوگل درکلمات کلیدی مرتبط باکسب وکارشمانیازمند روشهاواقداماتی است که بایدبرروی وب سایت اجراشودتا وب سایت شمابه ترافیک هدفمند دست پیدا کند.

اهمیت ترافیک وب سایت در سئو (SEO)
ترافیک وب‌ سایت یعنی چه؟یکی ازمهمترین ارکان وب‌ سایت ترافیک آن میباشد،به این معنااست که شمابه هرمیزانی که کاربران بیشتری رابه دست آورید،میتوانیدموفقیت بیشتری راهم درآینده کسب نماییدوبه سودمناسبی دست پیدا کنید.ترافیک وب‌ سایت یعنی اینکه چه تعدادازکاربران وب ‌سایت شماراموردبازدیدقرارداده‌ اند ومدت زمان بسیارزیادی برای خواندن مطالب در وب سایت باقی مانده اند. گاهی اوقات ممکن است مدیران وب ‌سایت ترافیک ‌های دروغی را برای خودایجاد نمایند، بنابراین بایدبگوییم کیفیت ترافیک ازکمیت آن بسیارمهمترمیباشد.ترافیک وب سایت ‌هاتوسط بازدید کنندگانی که به سرچ دراینترنت مشغول هستند،افزایش پیدا مینماید.حال دراینجابایدبگوییم ترافیک به دودسته ترافیک هدفمندوبی ‌هدف دسته ‌بندی میشودکه بین آنهاتفاوت زیادی وجوددارد.ترافیک هدف مندراکاربران ایجاد میکنندکه باسرچ دراینترنت به وب‌ سایت شماواردمیشوند،اماترافیک بی‌هدف به ترافیکی گفته میشودکه کاربران ازطریق تبلیغات کلیدی و وب سایت‌ های دیگراز وب‌ سایت شمابازدیدخواهندکرد که دراین شرایط کم ترازچند ثانیه در وب‌ سایت شماباقی خواهندماندومطالب وب‌ سایت ارزش چندانی برای آنهاندارد.

تکنیک های افزایش ترافیک وب ‌سایت
قطعایکی ازدغدغه‌های مدیران وب‌ سایت افزایش ترافیک سایت میباشد،برای اینکه ترافیک وب‌ سایت راافزایش یابد،روشهای مختلفی وجودداردکه درادامه آنهارابرای شمابیان خواهیم کرد.البته به این نکته دقت داشته باشیدکه ترافیک ارگانیک برای وب‌ سایت شماازارزش بیشتری برخورداراست،بنابراین همیشه تلاش کنید که ترافیک‌ های دروغی رابرای وب ‌سایت خود ایجاد ننمایید.

استفاده از تبلیغات: یکی ازروشهایی که میتواند ترافیک وب‌ سایت راافزایش دهد تبلیغات میباشد، تبلیغات دیججیتالی رامیتوان به روشهای گوناگونی انجام دادتاتاثیربیشتری برروی افزایش بازدید هاداشته باشند.لازم بذکراست که بگوییم تبلیغات گوگل ادز یکی ازمهمترین تبلیغاتی است که میتواندبه بالاتررفتن افزایش ترافیک وب ‌سایت شماکمک نماید.
استفاده از بک لینک:برای افزایش ترافیک وب سایت ‌هامیتوانیداز روشهای سئو (SEO) استفاده نماییدکه یکی ازاین روشها بک لینک میباشد.برای آشنایی بیشترشمابا بک لینک هابایدبگوییم بک لینک به دودسته تقسیم ‌بندی میشوند.
بک لینک که دیگران ایجاد میکنندو بک لینکی که خودمان ایجادمیکنیم،بک لینک بطورکلی به محتوایی گفته میشودکه خارج از وب ‌سایت آن رامینویسندودرصفحه وب ‌سایت خودمیتوان آن راقرارداد. بک کلینک هایی که از سوی وب سایت های پربازدید دریافت میشودمیتواند ترافیک زیادی راایجادنمایید.

انواع سئو وب سایت
گوگل بعنوان محبوبترین موتورهای جستجوگر دربین کاربران برای نمایش وب سایت دربرترین نتایج جستجو الگوریتمها وقوانین خاصی رابرای سئو کاران ومدیران وب سایت هامشخص کرده است که بارعایت آن ها وب سایت خودرابرای گوگل وسایرموتور های جستجوگر بهینه میکنید.بطورکلی این قوانین والگوریتمها به دوبخش کلی تقسیم بندی میشوند:

1.سئو داخلی وب سایت
سئو داخلی وب سایت (SEO) به مدیریت داخلی تمامی کدهاویامحتواهای وب سایت مثل:متن، ویدیو، فایلها، تصاویر،پادکستهاو…گفته میشودبه صورت کلی میتوان گفت هرآن چه که در وب سایت خود آپلودمیکنید مربوط به سئو داخلی وب سایت (SEO) میشود. سئو داخلی وب سایت (SEO) نخستین قدم برای بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر است هرتغییری میتوانددر نتایج جستجوگر تاثیربگذارد.مواردمهمی که در سئو داخلی وب سایت (SEO) تاثیر بسیارزیادی دارندرادرادامه میگوییم امابدلیل این که ماقصدداریم دراین مقاله بصورت ساده بیان کنیم فقط بخشهای مهمی از سئو داخلی وب سایت (SEO) رابیان میکنیم وازتوضیح دادن بیش ازاندازه صرف نظرمیکنیم:

تگ عنوان title tag
تولید محتوای اصولی وهدفمند
استفاده صحیح از تگهای H
لینکهای داخلی
استفاده بموقع ازتصاویربهینه باتگ alt وعنوان مناسب
افزایش سرعت وب سایت
کلمات کلیدی
ساختار آدرس
2.سئو خارجی وب سایت
سئو خارجی وب سایت (SEO) به مجموعه ای ازکارهاواقداماتی گفته میشودکه کاملادرخارج از وب سایت انجام میشودوبرخلاف سئو خارجی وب سایت (SEO) اصلانیازی به پنل مدیریتی وب سایت

اشتراک

اطلاعات مفید

 • جلوگیری از کلاهبرداری از طریق عمل به صورت محلی و یا پرداخت با پی‌پال
 • هرگز با وسترن یونیون، مانیگرم یا هر روش پرداخت ناشناس پرداخت نکنید
 • از خارج کشور نه خرید کنید و نه بفرشید. از خارج از کشور خود هیچ چک نقدی را قبول نکنید
 • این وب‌سایت در هیچ معامله‌ای درگیر نیست و هیچ پرداخت، ارسال، تضمین معامله، خدمات سپرده و یا حفاظت خریداری و یا گواهی فروشنده را مدیریت نمی‌کند

آگهی های مرتبط

 • سئو و بهینه سازی تصاویر و عکس ها
  سئو و بهینه سازی تصاویر و عکس ها
  پشتیبانی و خدمات اینترنتی - تهران (تهران) - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ توافقی

  سئو عکس و بهینه سازی عکس برای وب سایت چیست؟ سئو وب سایت محدودبه سرعت بالا آمدن وب سایت ،متا دسکریپشن (متا تگ توضیحات)، متا کیورد (متا تگ کلمات کلیدی)وهدینگ تگ (تگ های هدر) نمیشود .عکس ها و تصاویر وب سایت نیزباید بهینه وسئو شوند،زیرا بهینه سازی و سئو ...

 • RCG Store: Pakistani Designers Suits Biggest Range
  RCG Store: Pakistani Designers Suits Biggest Range
  پشتیبانی و خدمات اینترنتی - Ajo (Arizona) - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ توافقی

  RCG is the biggest-ever clothing store.Deals in appreals, & accessories. Also deals in Ladies, Gents and Kids wear Cantact information UAN: 0311-111-102-1 Whatsapp: 0310-000-124-4 Facebook: facebook.com/RCGclothing/ Email: help@rcg.com.pk Our Add...

دیدگاه‌ها

  (دیدگاه خود را بنویسید (پیام‌های هرزنامه‌ و توهین‌آمیز حذف خواهند شد